ActualidadNoticias

Ordre del dia Ple Manacor 19/10/20

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 19 D’OCTUBRE DE 2020 La batlia-presidència a data d’avui, ha resolt: 

«Convocar al Ple de l’Ajuntament a la sessió ordinària núm. 11/2020, que tindrà lloc en primera  convocatòria el proper dia 19 d’octubre de 2020, a les 19.00 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament (videoconferència), per tractar els assumptes que componen el següent ordre del dia: 

 1. PART RESOLUTÒRIA 

Batlia 

 1. Aprovació actes sessions PLE2020/9 Ordinària 14/09/2020 i PLE2020/10 Extraordinària  01/10/2020 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES 

Àrea d’Economia, Hisenda i Promoció 

 1. PRP2020/205. Proposta per a la modificació del preu públic per la prestació del servei d’Escola  municipal de música i dansa i conservatori municipal de música 
 2. PRP2020/206 Proposta de modificació de l’ordenança fiscal 10TOD reguladora de la taxa per  parades venda a la plaça d’abastiments i altres llocs de la via pública 
 3. PRP2020/207. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits 
 4. PRP2020/212 Proposta de classificació de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA. 6. PRP2020/220 . Proposta de modificació de la Plantilla 2020, per reconversió plaça administratiu  a TAG 

Àrea de Batlia i Interior 

 1. PRP2020/230. Proposta de cessió gratuïta de la plena propietat dels terrenys patrimonials sobre  els quals es troba realitzada la edificació de APROSCOM, en virtut de la cessió de l’usdefruit  constituïda en data 4 de maig de 1992 

MOCIONS 

 1. PRP2020/224. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per combatre l’ocupació il·legal  d’habitatges 
 2. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 3. Retre compte de les resolucions inscrites en el mes d’octubre de 2020. 
 4. Precs i preguntes. 

El secretari general 

Nicolau Conti Fuster 

* prèvia ratificació de la seva inclusió per raó d’urgència

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba