ManacorNoticias

L’Ajuntament de Manacor incorpora 1,9 milions d’euros de romanent per reformar places, un carrer i el local de la Tercera Edat de s’Illot

El ple també aprova que tots els contractes menors es publiquin al portal web  municipal per afavorir la concurrència i augmentar la transparència 

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha acordat incorporar 1.957.829,50 € del romanent municipal  d’anys anteriors per a la realització de projectes necessaris i urgents pel municipi de Manacor. Ho  ha fet amb 11 vots a favor de l’equip de govern i 9 abstencions de l’oposició. Amb aquest 1,9 milió  d’euros es farà una reforma integral de la plaça de Santa Catalina i de la plaça Ebenista, tant dels  serveis urbanístics soterrats (enllumenat públic, clavegueram, aigua potable i pluvials) com de la  part visible, transformant-les en places totalment accessibles i lliures de barreres arquitectòniques;  se substituiran els tancaments dels edificis de la plaça de les Verdures; s’adequaran els aparcaments  municipals de la plaça de Sant Jaume d’acord amb la normativa vigent; la renovació del carrer Verí  de Porto Cristo, amb una nova pavimentació, la reposició dels serveis urbanístics existents i  l’ampliació de les voravies; la reforma del local i bar de la Tercera Edat de s’Illot; i el pagament de  les obres del Talús de Porto Cristo, corresponents a l’any 2019.  

Totes aquestes actuacions previstes es podran executar degut a la incorporació extraordinària de romanents de tresoreria al pressupost municipal. Aquesta incorporació de romanent és possible gràcies a la suspensió de les regles fiscals de 2021. Aquestes inversions no serien viables econòmicament si haguessin de ser sufragades a càrrec del Pressupost de 2021. Amb la finalitat de tenir adjudicades aquestes obres dins el present any, s’ha fet un especial esforç per disposar dels projectes, que han estat redactats externament per arquitectes i enginyers de Manacor. L’Ajuntament preveu que l’execució de les obres s’iniciï a principis de l’any que ve. 

Del total d’1,9 milions, 810.421,50 euros es destinaran a la reforma de la plaça de Santa Catalina.  L’objectiu principal d’aquest obra és la recuperació i l’ampliació de la plaça com a espai de relació  ciutadana.  

341.292,35 euros de la despesa prevista es destinaran a les obres de l’aparcament públic de la plaça  de Sant Jaume per dur-hi a terme el projecte d’activitats. La necessitat i urgència d’aquesta obra es  justifica en la necessària adequació de l’aparcament a la normativa vigent per obtenir la llicència  municipal d’activitats. Segons consta a l’informe de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor  SA (SAM), les actuacions aniran destinades a millorar les condicions de l’edifici i adaptar-lo a la  normativa vigent. Entre aquestes, destaquen la construcció d’un tancament per a acollir el grup  electrogen; es realitzarà un correcte segellat de la caseta exterior de la sortida de fums de  combustió; s’incorporarà paviment antilliscant a les escales; es millorarà la il·luminació general de  l’aparcament; es dotarà de punts de recàrrega de vehicles elèctrics; es millorarà la instal·lació  elèctrica en general; s’instal·laran punts de detecció de CO2 i s’instal·larà un separadors  d’hidrocarburs a la xarxa d’aigües pluvials de l’aparcament.  

230.201,09 euros es destinaran a la reforma total la plaça Ebenista amb l’objectiu de revertir la  infrautilització d’aquest espai públic per part de la ciutadania. El projecte pretén millorar  l’accessibilitat de la plaça anivellant-la als carrers perimetrals i fomentar així els recorreguts que la  travessin. 

174.151,89 € Reforma del carrer Verí amb un conveni amb Ports de les Illes Balears. Pel que fa al  carrer Verí, la inversió municipal s’incardina en el conveni previst entre PortsIB i l’Ajuntament,  mitjançant el qual el Govern autonòmic realitzarà una reforma de la zona portuària de Porto Cristo.  El carrer Verí, que té 85 metres situats dins el domini municipal, forma part del projecte i es preveu  una reforma integral del vial. 

146.410 euros es destinaran als nous tancaments dels edificis que conformen el mercat municipal de la plaça de les Verdures a la plaça de la Constitució. D’acord amb aquest projecte, es canviaran els  tancaments actuals, obsolets i que no s’ajusten a la normativa de la zona BIC. Les portes seran  mecanitzades amb motor elèctric d’obertura independent, cadascuna d’elles mitjançant polsador  situat a cada trast. El material utilitzat serà alumini i acabat tipus corten. La necessitat i urgència  d’aquesta obra es justifica en que els tancaments actuals són obsolets i no s’adeqüen a la normativa  vigent que regeix la zona Bé d’Interès Cultural.  

La reforma del local i bar de la Tercera Edat de s’Illot tendrà un cost de 138.162,27 €. El projecte  preveu la reforma del local situat al camí de la Mar 21, conservant tots els elements estructurals  existents, integrant-hi un local amb barra de bar oberta, magatzem i banys, que compleixi amb la  normativa universal d’accessibilitat.  

Finalment, 117.190,40 euros es destinaran a pagar a Ports de les Illes Balears per les obres de  rehabilitació del talús de Porto Cristo duites a terme durant la primavera de 2019. L’Ajuntament de  Manacor va haver d’aprovar per via d’urgència durant el ple ordinari de juliol el pagament d’aquesta  factura davant l’amenaça de no poder-se acollir a cap subvenció o ajut públic del Govern de les Illes Balears. Amb tot, l’Ajuntament de Manacor estudia la reclamació d’aquesta quantia.  

Més transparència 

La Llei de contractes estableix que els contractes menors (serveis i subministraments per quanties  inferiors a 15.000 euros i obres per quanties inferiors a 40.000 euros) puguin ser adjudicats  directament. Actualment, l’Ajuntament ja s’obliga a convidar a tres empreses per a contractes a  partir de 3.000 euros, tant per a subministraments com per a obres.  

D’acord amb el que s’ha aprovat al ple municipal extraordinari, l’Ajuntament de Manacor  incrementa la transparència ja que convidarà totes les empreses i professionals mitjançant la  publicació de les convocatòries dels contractes menors de 3.000 a 15.000 per a serveis i  subministraments i de 3.000 a 40.000 per a obres a la pàgina web municipal. «Així no només  convidam a tres empreses, sinó que convidam a tothom i així encara donam més transparència», ha  explicat la delegada de l’Activitat econòmica i financera, Cristina Capó. 

D’altra banda, el ple també ha aprovat que a partir de l’any 2022, serà obligatori que totes les  factures menors de 5.000 euros es presentin mitjançant el sistema de facturació electrònica FACe.  Fins ara, ja hi estan obligades les factures superiors a 5.000 euros. D’aquesta manera es donarà  compliment al que estableix la llei de Contractació.  

La proposta ha estat aprovada amb els 11 vots de l’equip de govern i 9 abstencions dels grups de  l’oposició. 

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba