ActualidadNoticias

El próximo lunes, Pleno Ordinario del Ajuntament de Manacor

I. PART RESOLUTÒRIA

Batlia
1. Aprovació actes sessions núms. 02/2018 ordinària i 03/2018 extraordinària de 12 i 22 de febrer de 2018, respectivament.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

Àrea de batlia, Educació i Desenvolupament Local
2. Proposta de batlia d’aprovació de la rectificació de l’Inventari general de béns i drets de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2017.
Àrea d’Economia i Recursos Humans
3. Proposta de la delegada de l’Àrea d’economia i recursos humans de reconeixement extrajudicial de crèdits del Pressupost Propi
4. Proposta de la delegada de l’Àrea d’economia i recursos humans de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor.

MOCIONS

5. Moció del Grup Municipal Volem Manacor per a la realització d’un plànol amb les ubicacions dels aparcaments per a minusvàlids.
6. Moció del Grup Municipal Socialista de 28 de febrer de 2018 per a la creació d’una ordenança reguladora del règim aplicable a vehicles abandonats a la via pública de Manacor.
7. Moció del Grup Municipal del Partit Popular de 28 de febrer de 2018 per donar suport i defensar la presó permanent revisable.

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

8. Retre compte de l’informe de Tresoreria respecte al compliment del termini de pagament d’obligacions previst a la Llei 3/2004, període 4t. Trimestre 2017.
9. Retre compte de l’aprovació del I Expedient d’incorporació de romanets 2018 del Pressupost Propi.
10. Retre compte de l’aprovació del II Expedient d’incorporació de romanets 2018 del Pressupost de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor.
11. Retre compte de l’aprovació del II Expedient d’incorporació de romanets 2018 del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports.
12. Retre compte de l’aprovació de les liquidacions del Pressupost Propi de l’Ajuntament i dels organismes autònoms Escola Municipal de Mallorquí, Institució Pública Antoni M. Alcover, Patronat Municipal d’Esports i Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, exercici 2017.
13. Retre compte del decret de delegació especial de l’assumpte determinat de regularitzar l’explotació de l’excorxador de Manacor.
14. Retre compte de les resolucions inscrites al mes de febrer del 2018.
15. Precs i preguntes.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba