Sin categoría

EL PROPER DIMARTS 9 DE MARÇ, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR

EL PROPER DIMARTS 9 DE MARÇ, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR
La batlia-presidència a data d’avui, ha resolt:
Convocar el Ple a la sessió Ordinària núm. PLE2021/3 que tindrà lloc el proper dia 9 de març de
2021 a les 19:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Manacor
(sessió telemàtica), per tractar el següent ordre del dia:

 • 1. Declaració Institucional, 8M Dia Internacional de les Dones. Som poble! Som feministes!
  I. PART RESOLUTÒRIA
 • Batlia
 • 2. Aprovació acta sessió Ple2021/2 ordinària de data 08/02/2021
  DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES
  Àrea de Batlia i Interior
 • 3. PRP2021/61. Proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari de béns i drets de
  l’Ajuntament a 31.12.2020
  Àrea d’Economia, Hisenda i Promoció
 • 4. PRP2021/59. Proposta de bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
  (ICIO), respecte a la construcció del Parc Fotovoltàic Son Moix, ubicat al Polígon 25, Parcel·la 58
  de Manacor.
 • 5.PRP2021/68. Proposta d’aprovació d’addenda al Conveni de col·laboració entre l’EBAP i
  l’Ajuntament de delegació de competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu
  extraordinari per a l’ingrés en el cos de Policia Local en la categoria de policia.
 • 6. PRP2021/70. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Propi, relació
  núm.83/2021.
 • 7. PRP2021/71. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Institut Públic del
  Teatre Municipal de Manacor, relació núm. 26.
 • 8. PRP2021/73 Proposta de ratificació del decret de batlia d’adhesió al nou acord marc relatiu al
  subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzemament i software de infraestructura (AM
  13/2018) de la Central de Contractació de l’Estat, del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública
  Àrea d’Educació, Cultura i Esports
 • 9. PRP2021/72. Proposta d’aprovació del Pla d’Accessibilitat del Museu d’Història de Manacor
  MOCIONS
 • 10. PRP2021/75 Moció del Grup Municipal El PI Manacor a favor que el Parlament de les Illes
  Balears interposi recurs d’inconstitucionalitat contra els Pressupostos Generals de l’Estat per 2021
  per no recollir el règim especial per Balears
 • 11. PRP2021/80 Moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular per a la millora de la neteja
  del municipi de Manacor
  II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
 • 12. PRP2021/46. Retre compte de la liquidació del pressupost general del 2020
 • 13. PRP2021/62. Retre compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció respecte del compliment del
  termini legal de pagament del 4t trimestre 2020.
 • 14. PRP2021/74. Prendre en coneixement de la formalització en escriptura pública de la cessió del
  contracte d’enllumenat públic.
 • 15. PRP2021/79. Retre compte del Pla anual de control financer 2020-2021
 • 16. Retre compte de les resolucions inscrites en el mes de febrer de 2021.
 • 17. Prec i preguntes.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba