ActualidadNoticias

El proper dilluns dia 9, a les 20 hores, Plenari a l’Ajuntament de Manacor

SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR

SESSIÓ 3/2020 ORDINÀRIA DE PLE DE DATA 9 DE MARÇ DE 2020

HORA: 20 hores.

I. PART RESOLUTÒRIA

Batlia
1. Aprovació acta sessió anterior PLE2020/2 Ordinària 10/02/2020
2. Declaració institucional per commemorar el Dia Internacional de la Dona – #8M

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

Àrea de Medi Ambient i Mobilitat
3. PRP2020/43 Aprovació devolució garanties definitives i complementaria dipositades per LUMSA en el contracte del servei de neteja viària, recollida i transport de residus urbans, recollida selectiva i gestió de l’ecoparc i parcs verds del terme de Manacor.

Àrea d’Activitats i Serveis Generals
4. PRP2020/44 Proposta d’adhesió a la Mallorca Film Comission

Àrea d’Economia, Hisenda i Promoció
5.PRP2020/49 Proposta del delegat especial de Personal d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de la Corporació per al 2020
6. PRP2020/52 Proposta de la delegada de reconeixement extrajudicial de crèdits
7. PRP2020/53 Proposta de la delegada de reconeixement extrajudicial de crèdits. Teatre Municipal
8. PRP2020/54 Proposta d’acord d’autorització a la Direcció General de Trànsit-Prefectura Provincial de Trànsit a les Illes Balears per enviar les dades corresponents a la gestió de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica directament a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), en virtut del conveni signat entre l’Ajuntament i l’ATIB.
9. PRP2020/55 Proposta de la delegada especial de Mercats de desestimació de les al·legacions i aprovació definitiva del Reglament del Mercat Municipal de Manacor.

Delegacions Territorials
10. PRP2020/56 Substitució membre de la Junta Municipal de Districte de Porto Cristo.

MOCIONS
11. Moció, prèvia apreciació d’urgència adoptada per majoria absoluta, del grup municipal MÉS-Esquerra, de rebuig a l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan.
12. Moció, prèvia apreciació d’urgència adoptada per majoria absoluta, del Grups Municipals MÉS-Esquerra, Grup Municipal Socialista, Grup Municipal Unides Podem, Grup Municipal Partit Popular, Grup Municipal El PI-Manacor i Grup Municipal AIPC/SYS, de suport a la pagesia de les Illes Balears.
13. Moció, prèvia apreciació d’urgència adoptada per majoria absoluta, del Grups Municipals MÉS-Esquerra, Grup Municipal Socialista, Grup Municipal Unides Podem, Grup Municipal Partit Popular, Grup Municipal El PI-Manacor i Grup Municipal AIPC/SYS, per actuar urgentment en les infraestructures afectades per la borrasca Glòria.

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
14. Retre compte de les resolucions de Batlia i dels seus delegats i delegades.
15. PRP2020/50 Donar compte del decret d’aprovació expedient de contractació 2/2020 de manteniment i neteja d’espais verds, arbrat viari, jardineres de la via pública, zones verdes i àrees de jocs infantils del terme de Manacor.
16.PRP2020/30 Proposta de la delegada especial d’Economia, Hisenda i Promoció, sobre donar compte de l’informe de morositat i PMP del 4r tr 2019.
17. PRP2020/34 Proposta de la delegada especial de la gestió de l’activitat econòmica i financera municipal d’assabentar al ple de la liquidació del pressupost general 2019

18. Precs i preguntes.

Aj. Manacor

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba