ActualidadNoticias

EDUCACIÓ CONVIDA A UNA ACTITUD RESPONSABLE DE FAMÍLIES, ALUMNAT I DOCENTS PER FACILITAR L’INICI DE CURS 2020/21

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha presentat les dades corresponents a l’inici del nou curs 2020/21 a les Illes Balears. L’han acompanyat el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i el secretari general, Tomeu Barceló.

 

La COVID-19 ha marcat la planificació del curs 2020-21, deixant molts pocs aspectes al marge dels efectes de la pandèmia. Una primera dada que dona una imatge clara d’aquest impacte a les Illes Balears és el nombre d’alumnat que encetarà el curs aquest 10 de setembre. En total seran 170.369 alumnes, 118 més que el curs 2019/20. La tendència habitual en els darrers cursos era un increment de l’entorn de 2 mil alumnes. De fet, l’any passat, en aquestes dates, la diferència d’increment d’alumnat era de 2.288 en relació al curs 2018/19.

 

El curs es va començar a organitzar amb la previsió de tres escenaris possibles adaptats a la realitat de l’evolució de la pandèmia. Finalment l’escenari B, que és el que s’ha decidit que sigui el de l’inici d’aquest curs, suposa presencialitat a infantil, primària, primer d’ESO i a segon, si és possible, i semipresencialitat a la resta de nivells; baixada de ràtios a l’entorn de 20 alumnes/aula i mesures de protecció sanitària com mascaretes, distància, neteja de mans i ventilació. A més, s’han reforçat la neteja i s’ha previst una inversió extraordinària en beques menjador i en digitalització.

 

Així les coses, el principal objectiu d’aquest curs ha estat el de facilitar les condicions per a una tornada a l’escola segura en el marc de les condicions que marca la convivència amb la pandèmia.  Per assolir aquest objectiu ha estat clau una important dotació de professorat, de 560 docents, l’increment més elevat de professorat en un inici de curs del que es té notícia a les Illes. En total, des de 2015 a Balears s’hauran incorporat al sistema educatiu 2.071 docents.

 

Els nous docents han permès  afavorir una baixada de ràtios generalitzada, que s’ha fixat a l’entorn de 20 alumnes/ aula. Actualment es pot afirmar que la ràtio mitjana dels centres públics està per davall d’aquesta xifra, mentres que a la concertada és lleugerament superior. En aquests moments no es compta amb la foto final de les ràtios per nivells i illes però ja es tenen les ratios mitjanes de Menorca, Eivissa i Formentera a infantil i primària que estan entre els 16 i 17 alumnes per aula.

 

A banda de la dotació de professorat, s’ha treballat amb els espais per tal que es pugui garantir la distància de metre i mig entre els alumnes i la màxima ventilació possible. La solució per ampliar els espais dels centres educatius s’ha centrat principalment en la utilització de tots els espais disponibles als propis centres, optimitzant recursos. També s’ha optat per l’ampliació d’espais tombant tàbics o posant tàbics per fer d’espais molt grans aules per grups estables.

 

A més, 67 centres disposaran d’espais complementaris de cara a l’inici de curs. Es tracta majoritàriament d’espais públics municipals com poliesportius, biblioteques, casals municipals, antigues escoles, places públiques, o tancament de carrers, entre d’altres. Encara que també s’han cedit espais d’altres, com a darrer recurs s’instal·laran aules modulars. La majoria d’aquestes peticions provenen de centres públics.

 

S’han instal·lat 24 aules modulars COVID, de les quals 9 a Eivissa i 15 Mallorca. En total a Balears, durant el curs 2020/21 hi haurà 119 aules modulars mentre que a finals de curs, es preveu que en quedin 60.

 

L’espai ha estat un dels elements que ha determinat la decisió final dels centres d’oferir 2n d’ESO en format presencial o semipresencial. Cal tenir present que, en el cas de Secundària, es recomanava que es fes presencial segon d’ESO en la mesura que fos possible. Així, hi haurà 68 centres que ho faran així, dels quals 40 són públics i 28 concertats. La resta de centres, 75, el faran semipresencials, dels quals 32 són públics i 43 concertats.

 

El servei de menjador s’ha prioritzat per damunt d’altres serveis, conscients de la necessitat de garantir-lo en un moment complicat com el que vivim. Per això, es va indemnitzar a les empreses davant la suspensió de les seves activitats amb motiu de la declaració de l’Estat d’Alarma, s’ha doblat la inversió en beques menjador fins arribar a 7 milions d’euros i es dotaran als centres de 190 monitors de menjador addicionals per complir amb les mesures de seguretat.

 

El curs 2020/21 incrementarà la plantilla d’educadors socials (TISOC) amb 25 professionals més fins arribar a un total de 51 a totes les Illes. Els educadors apliquen actuacions dirigides a prevenir, reduir i eliminar les dificultats socials que provoquen problemes de convivència, absentisme, fracàs i abandonament prematur tant a primària com a secundària.

 

Per altra banda, s’ha fet una inversió important en incrementar la neteja en un 20% més a tots els centres educatius. Per això s’ha previst una inversió extraordinària als centres que no són d’educació infantil i primària i s’ha facilitat als ajuntaments ajuts per fer l’increment en aquests centres a més de preveure un increment del mòdul de centres concertats per tal de que també s’incrementi la neteja a aquests centres.

 

Quant a material de prevenció, Educació ha invertit un total de 1.177.206 euros en dues partides destinades a mascaretes higièniques per al professorat, personal no docent i l’alumnat, pantalles facials, mascaretes FFP2 i bates de protecció (protocol per casos de símptomes compatibles amb COVID-19) i gel hidroalcohòlic. Aquesta inversió s’ha destinat a cobrir la despesa de les tutories i Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) i al primer trimestre del curs 2020/21. També s’ha previst l’increment especial dels serveis de neteja mitjançant un augment de l’assignació anual dels mòduls.

 

Des del passat 1 de setembre s’està fent una formació en COVID-19 a la que han participat 500 docents, a més de la formació específica per als coordinadors de tots els centres educatius en el marc del programa Alerta Escolar.

 

Finalment, des de la Conselleria es fa una crida general a la responsabilitat de tothom. “Els centres estan preparats per rebre els seus alumnes i també il·lusionats de tornar a fer classes. Per mantenir aquesta il·lusió, per mantenir les portes obertes, tots hem de ser responsables: respectar els protocols, no anar a l’escola amb 37,5º de febre o amb simptomes compatibles amb la COVID. Ens hem de cuidar tots i ens heu de cuidar tots”.

 

Més docents i substitucions exprés   

El curs 2020/21 s’iniciarà amb 560 docents més (397 a la pública i 163 a la concertada), incloent centes de primària, secundària i FP, tant públics com privats, que suposaran una inversió de 25.984.086 euros. Es tracta de l’increment més important de docents en un mateix curs del que es té constància.

 

Aquests 560 docents s’afegeixen al professorat que ha fet feina durant el curs 2019/20 als centres educatius de Balears. En aquest sentit, des de que l’equip actual està al front d’aquesta Conselleria, i sumant el nou professorat previst per al curs 2020/21, s’haurà incrementat en 2.071 docents la dotació dels centres educatius de Balears entre públics i concertats.

 

A Balears, a diferència d’altres comunitats, es va introduir bona part del nou professorat a l’adjudicació de juliol de manera que es pogués comptar amb ells per a l’organització dels centres des de dia 1 de setembre. Cal destacar que el nou professorat es destina íntegrament als centres educatius no és professorat destinat a substitucions. Les substitucions es tracten a part. I aquest és un apartat important ja que enguany es preveu, degut a la pandèmia, activar un sistema exprés de substitució per atendre les necessitats dels centres.

 

Per altra banda, ja s’estan realitzant les proves serològiques als 1.256 docents que reuneixen factors de risc al coronavirus. En el cas que el resultat ho indiqui s’hauran de fer els PCR corresponent.

 

Es consideren factors i malalties de risc per al nou coronavirus: Malaltia cardiovascular/HTA, Diabetis, Malaltia pulmonar crònica, Malaltia hepàtica crònica severa, Insuficiència renal crònica, Immnunodeficiència, Càncer en tractament actiu, Edat major de 60 anys, Obesitat mòrbida (IMC>40), Gestació.

 

Actualment hi ha 300 baixes de professorat vulnerable dels quals 168 són dones embarassades.

 

7 mil ordinadors disponibles per a alumnat vulnerable el curs 2020/21

Partint de les accions realitzades durant l’estat d’alarma des de l’IBSTEAM es va treballar l’organització digital dels centres de manera que per a l’inici de curs tots comptin amb una plataforma virtual, aula virtual, usuaris, polítiques de seguretat, contacte amb famílies i 1 assessor de referència d’IBSTEAM a partir de  l’1 de setembre.

 

Durant el curs s’activarà una plataforma de suport per a famílies i alumnat en línia i una altra d’específica  per a centres, enfocada als coordinadors TIC i als docents on es puguin aclarir dubtes i compartir experiències. A més, al llarg del curs 2020/21 es crearà un banc de recursos digitals de manera que hi hagi un lloc unificat on trobar tot el material a disposició dels docents.

 

Durant els mesos de setembre i octubre s’està fent una formació inicial en eines per l’ensenyament en línia (nivell bàsic) a més de 5.000 docents i formació inicial per als equips directius i coordinadors TIC dels centres en eines de gestió digital i administració d’entorns virtuals. Un cop s’hagi format en nivell bàsic a tot el professorat interessat es començaran a ofertar les formacions en nivell avançat.

 

Es continuarà amb el programa de prèstec de chromebooks i connexió a internet. La previsió és tenir uns 7000 ordinadors disponibles per a préstec a alumnes des de 4t de primària. Aquesta quantitat inclou els 3.000 ja adquirits, més els que s’incorporaran a través dels programes EDUCA en Digital de red.es i el programa Endesa Famílies. La implementació del programa és durà a terme en fases. La dotació de dispositius pels alumnes vulnerables està prevista durant el primer trimestre del curs 2020-2021, el sistema de préstec se gestionarà a través d’IBSTEAM.

 

Actualment a Balears el curs 2020/21 hi haurà a Balears un total de 4.523 aules digitals subministrades i instal·lades als centres docents públics. D’aquestes, 277 són de nova implantació per aquest curs i han suposat una inversió de 540.000 euros.

Actualment 291 centres educatius públics i 6 concertats de Balears compten amb banda ampla ultraràpida de fins a 1Gb i cobertura WIFI actualitzada a través del conveni entre el Govern, el Ministeri d’Educació i RED.ES.

 

Cal destacar que amb la finalitat d’arribar a tots els centres educatius, els assessors dels CEP de les Illes Balears durant aquest principi de curs donaran suport a l’equip IBSTEAM en els programes de  formació en competències digitals organitzades pels centres.

 

Equipament de protecció

Educació ha invertit un total de 1.177.206 euros en dues partides destinades a mascaretes higièniques per al professorat, personal no docent i l’alumnat, pantalles facials, mascaretes FFP2 i bates de protecció (protocol per casos de símptomes compatibles amb COVID-19) i gel hidroalcohòlic.

 

A una primera fase es va lliurar material per al compliment dels protocols de la FASE 2, FASE 3 i el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) als centres educatius de les Illes Balears.

 

A una segona fase i per cobrir el primer trimestre curs 2020/2021 s’ha lliurat el següent material, en xifres són:

 • 67.274 mascaretes higièniques reutilitzables (professorat i personal no docent)
 • 102.250 mascaretes higièniques d’un sol ús (per alumnat que no en dugui)
 •  24.250 mascaretes quirúrgiques
 • 2.631 pantalles facials
 • 7.582 mascaretes FFP2
 • 3.130  bates de protecció (protocol per casos de símptomes compatibles amb COVID-19)
 • 147.510 litres de gel hidroalcohòlic

   

  Cal destacar que també s’han distribuït més de 19 mil cartells elaborats pel Govern Balear amb informació d’utilitat. I s’han posat a disposició dels centres, a través de la web de la Conselleria diversos cartells en format PDF per imprimir.

   

  Reforç de l’educació 0-3

  Les dificultats derivades de la pandèmia també han afectat els centres d’educació infantil. Des del Govern s’han impulsat diferents iniciatives per a mantenir l’oferta existent. Així:

   

 • s’han convocat ajuts per gairebé 5 milions (4.945.000€) per sostenir els centres de 1r cicle d’educació infantil.
 • més de 4 milions s’han dedicat a la xarxa pública d’escoletes, dels quals un 900.000 euros van directament a ajuts a famílies socioeconòmicament vulnerables.
 • 865.000 als centres privats de la xarxa complementària, dels quals 420.000 van destinats a l’escolarització per famílies vulnerables per al curs 2020-21.

   

  A més, des de la reobertura dels centres, a partir de la fase 2 de la desescalada, s’ha articulat des de conselleria un sistema d’acompanyament dels centres a través de reunions, documentació, guies i espais formatius.

   

  Dos centres nous i dos a punt d’inaugurar el curs 2020/21

  Al llarg d’aquest estiu, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha fet 45 obres a centres educatius de les Balears amb una inversió de més de 10.808.334 euros. Actualment a Balears hi ha 76 obres majors i menors en marxa, per un valor de 31,8 millions.

   

  Dia 10 de setembre entraran en funcionament  el CEIP modular de Can Cirera Prim a Sa Pobla i el CEIP Ses Planes a Eivissa. Abans de finalitzar l’any es preveu que estigui finalitzat el CEIP d’Alcúdia, i a principis del proper any 2021, el CEIP Sant Ferran a Formentera. A aquestes grans actuacions s’hi afegeixen importants projectes i múltiples intervencions d’obra menor a molts de centres educatius de totes les Illes Balears (Consultar annex dades).

   

  Pla de retorn socio-emocional per centres, alumnat i famílies

  Per primera vegada mitjançant l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, s’ha creat un Pla de retorn a les activitats educatives presencials amb la finalitat de cobrir els aspectes soci-emocionals  de l’alumnat, les famílies i el professorat.

   

  El Pla es converteix en una eina de referència perquè la comunitat educativa disposi de tots els recursos possibles per fer front a l’inici del proper curs 2020/21. Amb accions que van des del tractament de les pèrdues de persones, referents, rutines, i expectatives per part dels diferents membres de la comunitat educativa,  fins a l’anàlisi global i particular de la situació per part del centre, la possibilitat que les famílies puguin posar en marxa accions en  el context de la pròpia llar, la comunicació restaurativa i apreciativa, eines d’acollida per al professorat i el tractament del ciberassetjament.   Es pot consultar a la web de Convivèxit.

   

  La coeducació com a element integral

  Durant aquest curs 2020-21 es continuen implementant les accions del Pla de Coeducació. Es farà difusió del Pla i de les seves accions a més d’oferir eines, instruccions, formacions per acompanyar els centres en el disseny d’un Pla d’Igualtat i Coeducació, amb la finalitat que al desembre de 2021 tots els centres ja tinguin un Pla d’Igualtat i Coeducació. Durant aquest curs 49 centres participaran del programa formatiu « Cap a la Coeducació».

   

  Un dels objectius bàsics d’enguany és la sensibilització  en la prevenció entorn de les violències i els assetjaments masclistes als centres educatius. Es presentarà el Protocol d’actuació davant les violències  i els assetjaments masclistes que es puguin donar i es farà difusió de la nova redacció del «Protocol d’Acompanyament a l’alumnat Trans*». A partir d’aquest protocol s’ha creat la Comissió d’ Assessorament i Acompanyament LGTBI per a la comunitat educativa.

   

  Es proposarà als centres unes orientacions de com introduir l’Educació Sexual Integral ( afectivo sexual) en el dia a dia del procés d’ensenyament-aprenentatge. Es posa en marxa la Comissió de Seguiment del Pla de Coeducació a nivell institucional amb la finalitat de vetllar per la concreció de les accions del Pla als centres educatius de les Illes Balears.

   

  Formació unificada i un nou Pla quadriennal de Formació  2020-2024

  Per primera vegada l’oferta formativa de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021 s’ha fet de forma unificada. Amb l’objectiu  d’harmonitzar tota l’oferta formativa dirigida als centres educatius, així com la  unificació de calendaris i la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

   

  És una convocatòria amb 15 programes que es vinculen a les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 i als Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

   

  Aquest mes de setembre està prevista la publicació  el nou Pla quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 que vol aconseguir la transformació dels centres per a la millora de l’educació de tot l’alumnat.

   

  El nou Pla, per una part dóna continuïtat a les línies estratègiques marcades per l’anterior Pla i per l’altra, estableix noves línies estratègiques amb la finalitat que els continguts de la formació s’organitzin entorn dels problemes que es generen a la pràctica docent i en els plantejaments propis de la innovació educativa i la millora dels centres escolars, sense oblidar els elements d’actualització científica.

   

  També introdueix millores per tal de donar resposta a la diversitat de l’alumnat, potenciar estratègies de coeducació als centres, fomentar la competència cientificomatemàtica  o l’aposta per a l’actualització tècnica de la formació.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba